Devlet Hukukun Neresinde

DEVLET HUKUKUN NERESİNDE

Karl Marx ” Özel Hukuk, Özel Mülkiyetle birlikte doğal ilkel topluluğun çözülüp dağılması üzerine oluşmuş ve gelişmiştir” Der.

Max Weber; ” Tarihte kendisinden önce gelen bütün siyasal kurumlar gibi, Devlet de insanın insana egemenlik ilişkisidir ve Meşru (yani Meşru sayılan) şiddet araçları ile desteklenen bir ilişkidir

F. Engels ” Devlet sınıf karşıtlarını düzen Çitleri içinde tutma gereksinmesinden ama Aynı zamanda bu sınıfların çatışmasından doğduğuna göre kural olarak en güçlü sınıfın ekonomik bakımdan egemen olan ve bu egemenlik sayesinde siyasal bakımdan da egemen duruma gelen ve böylece ezilen sınıfı boyunduruk altında tutmak ve sömürmek için yeni araçlar kazanan sınıfın devletidir”

Nicos Poulantzas FAŞİZM ve DİKTATÖRLÜK kitabında ” *Devletin basit olarak salt bir kuvvet aygıtı değil aynı zamanda hemegonya örgütleyicisi olduğunu vurgulayıp
Devlet egemenliğini sadece fiziki baskı ile gerçekleştirmez ideolojik aygıtlarıda devreye sokar
Egemen ideoloji devletin var oluş biçimi içinde doğrudan iktidarın dayanağı yoğun olarak devlet sisteminde vardır . Der.
T. Hobbes ; Egemenlik iki yoldan elde edilir Birincisi Doğal zor ile ile kurulmuş devlet . . İkincisi Gönüllü olarak siyasal bir devlet veya sözleşme ile kurulmuş devlet … Despotik devlet nasıl oluşur, kurulur elde edilir ? Fetih yoluyla veya savaşta zafer kazanarak elde edilen hakimiyet… Efendi veya sahip anlamına gelen yazarların despotik devlet dedikleri şeydir ve Efendinin uşak üzerinde hakimiyetidir Der

Devlet kuruluşunun Hakimiyet aygıtları Konusunda ; HANNAH ARENDT’e göre … İktidar(power)+ *Kuvvet (strength) + Güç (force=zor) + Otorite (authority) + Şiddet (violence) dir. Der
Bazı düşünürlerden aldığımız alıntılar Devletin yapısı ile ilgili kısada olsa burada bir yaklaşımı sergilediği kanaatındayım bu noktada ortaya çıkan düşünce evletin güç kaynağı olduğu başı boş bırakılırsa keyfi davranışlara zorbalıklara mafya ilşkilerine eğilebileceği düşüncesidir buna göre Hukuk Devletinin Hukukun devlet sistemi içinde insancıl bir noktaya taşınmasına ve münasebetlerin adalet içinde yürütülmesine vesile olacağı fikrinden hareketle zulum kaynağı olabilecek devletin hukuk terbiye unsuru olduğuna işaret eder.Devlet sisteminde Hukuk farklı topluluklarda farklı gelişmeler gösterse de Hukuk ve Adalet genelde egemene karşı egemenin içindeki güce otoriter anlayışa zayıfın ezilenlerin hukukunu koruma görevi ile yol alır.

Hukuk ve kanun çağlar boyu insan ilişkileri ile günümüzde görülsede Özgürlük İnsan Onuruna saygı İnsancıl noktaya bir Evrim Dönüşüm ve Tekamül sonu ulaşmıştır
Modern hukuk ve kanunlar burada üç temel unsuru yüklenir durumdadır İnsan Mal ve Düzen bunlara ek unsurlar ekleyebiliriz..

Av. Yusuf Ziya KIVANÇ
Av. Yusuf Ziya KIVANÇ
Ama temel bunlardan başlar

Kanunda Öncelik İnsanı onun maddi manevi varlığını onurunu güvenliğini onurunu mutluluğunu öne alma ve sağlama koruma işlevidir….
Yine kanun insanın kendisini koruduğu kadar Malını alın teri kazancını mal varlığını koruma mülkiyet güvenliği sağlama işlevi içindedir ….
Kanun Yine yaşam içinde bireyin bireyle ilişkisi yanında birey devlet ilşkisinin tanzimi görevinde Siyasi düzen yani yaşanan ülke yönetim sistemi ve bunun ideal ölçülerini arayan seçme seçilme hakkı ve yönetime katılma hakkidir..vs.
Yönetimin Despotluğu veya Demokratikliği insancıl özelliği Otoriterliğidir insanı devletin gücü ve gücünü kullananlardan koruma düşüncesi işlevidir….
İlk çağ filozofu Cato İnsanları korumak için bekçilerimiz var bekçilerin suistimalinden kötülüklerinden insanları kim koruyacak der.
Modern hukuk aydınlanma düşüncesi ile batıda ebrilerek İnsan Hakları Özgürlükler ile öne çıkmış insanın onuruna mutluluğuna insanca yaşama ulaşmaya daha iyiyi bulma ve insanı devlet ve tüm güç odaklarından korumak işlevi için var olmuştur. .
Hukuk zaman içinde Siyasetin tahakkümünden korunmak için evrensele ulaşmış. Korkuyu giderme Korkudan kurtulma hakkını içine alarak..
Açlıktan kurtulma.. Fikir ve Düşüncelerin serbestçe yer yüzü sofrasında dolaşma hakkı için evrenselleşmış.. Başta Seçme ve Seçilme hakkı olmak üzere Siyasi Haklar…
Kültürel Haklar formatında her bir kişi kültürel varlığını koruma hakkına sahiplik..
Din ve vicdan özgürlüğü sahipliği kazanmış…
Modern Hukuk gelişerek evrensel özellik kazanarak kısaca bu üçlem ve bu üçlemin içinde Eşitlik Özgürlük ve Haklarınn Çözücüsü Koruyucusu rolüne soyunmuştur.
Sorun burada Devletin tabiatından gelen Despotizmin HUKUK Neresindedir…
Türkiyede Hukuk zor kullanma tekelini elinde tutan devlete karşı İnsanı hayatını koruyor mu?..
İnsanın el emegi göz nuru alın teri Malını egemene güçlüye karşı koruyor mu ?…
Egemenin siyasi düzeni içinde onun baskısına polis gücüne karşı hukuk insanı koruyor mu?..
İnsanın Onurunu şahsiyetini hukuk koruyor mu?..

Türkiyede yargı güvenliği var mı? ..

Yargının yolu herkese açık yargı adil mı?…
Yargı önünde imtiyazlı sınıf ve egemenler dahil eşitlik var mı ?….
Yargı yasaları kişilere göre yorumlayıp .. Eğiyor büküyor mu? …
Mecliste vekiller egemene karşı halkın yanında ve adil ve iyi yasa çıkarmaya gayret ediyorlar mı?..
Mecliste vekiller kötü kanunlara el kaldırıyorlar mı?..
Yargıçlar kanunları Kararlarında Lafzıyla Ruhuyla Özgürce İnsan Onuruna yakışır evrensel unsurlara saygı içinde yorumluyor uyguluyor göz önüne alıyor mu? …
Yargıçlar Hukuku Adaleti bir biçimde Hikmet-i Hükümet denilen nesne adına kurban Ediyorlar mı?.
Bu ülkede hükümet yargı üzerinde vasayet kullanıyor mu?..
François Mitterand diyor ki; ” *Ne zaman
Hikmet-i Hükümetten söz edilmişse bilmelisiniz ki bu bir başka şeyi gizlemek için uydurulmuş bahanedir “.
Türkiye her dönemde anayasal yönetim yapısı itibar ile Otoriter karekterde olmuştur yöneten zihniyet her dönem seçilmiş hükümetlerde olsa yaşam alanına müdahele ve kontrol etmekten zevk alır yönündedir..
Cumhuriyetin ilk yüz yılı hukuk adalet konusunda bir başarı evrensellik öyküsü yazmadı.. Siyaset konusunda da alkışa değer bir iş yapmadı darbeler kutuplaşmalar kanunsuz görevden almalar rüşvet suistimaller mafya devlet ilişkisi içinde milleti birikimi tüketti sivil alanı güçlülerin egemenin müdahelelerine açık hale getirdi..
Bundan sonra umudumuz hukuk devletini bağımsız yargıyı kişilikli yargıyı yaşamayı ümir ediyoruz.
Meclisimiz iyi düzgün kanun çıkarır hale gelir rüşvete suistimale prim vermez DENGE DENETİM GÖREVİNDE olur heyecanındayız
Demokrasiyi özgürlüğü insan haklarını mülkiyet güvenliğini dos doğru yaşar umudundayız….

Güzel yaşam dileği ile selamlıyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir